������� -> �������

War Thunder ��������� �������!08.01.2014  

08.01.2014

War Thunder ��������� �������!

������� ��������� ���� ���������� ���������� ������� War Thunder! � ��� ������, ��� �� ���������� ��� ����� �������, � ����� ����� ������ �� ��������� ����.

 

                           

 

 I. ������ �� ��������� ������� ��������:

����������, ��� ������ ���� �� ��������� ��������� �������, �������� ������� �� ������� �������� ��� ���������� ������� ��������. ����� � ��-3 � XF5F ����� �����: ������ ��� �� ��������� ���������� ��������� ���� 10 ������� (�� 17)! ������, ����������� �������, ������� ������� ����� 12 ������. ������ �� �������:

    

��-3
����� �� �������, ����������� 37�� (� �����) ��������
������ 5 ���������������� ����������
    
XF5F
����� �� �������, ����������� 37�� (� �����) ��������
������ 5 ������������ ����������

� �������� ���������:

���: P-39N-0, P-39Q-5, P-63A-5, P-63A-10, P-63C-5

��������: Me.410A-1/U4, Me.410B-2/U4, Ju.87G, Hs.129B-3

CCCP: ��-9�, ��-9�, ���-9, ���-9 �, ���-15, ���-15���. | P-39K-1, P-63A-5, P-39N-0 ����������

��������: Tempest Mk.V (Vickers P)

������: Ki-45 otsu, Ki-45 tei, Ki-45 hei, Ki-102 otsu, Ki-96


II. ������ �� �������:

30% ������ �� ������� Mustang Mk.lA (�������)

����� �� ������ �������:

30% ������ �� ������� Boomerang Mk I � Mk II

����� �� ����������� �������:

+50% ����� ������������ �� Beaufighter Mk.X

 
III. ������� �� ������ ������

40% ����� � ����� �� ��-10

30% ������ �� ������� � 30% ������ �� ������ P-51D-30

50% ������ �� ������� � ������ SM.79 � SM.79B

-40% ������ �� ������� � ������ Do 217J-1, J-2, N-1

40% ����� � ����� �� Ki-61-l hei

80% ������ �� ������ ��-5, ��-5�, ��-5�� (����)

������� �� ������ �� ������!

 
IV. ����� ����� �� ����������� �������

������� �� ������� ������� �� ����� ������:

�-185 (�-82) | Fw-190A-5/U2 | P-47D-25 | Typhoon Mk.1b /late | Ki-102 otsu

�� ����������� ������� �� ������� ����� ���������� ������, � ��� ������ �� ��������

����� +50% �� ����� ����������� ����� �� ���� �������!

 

��������: warthunder      
��� �������